M27光纤系统连接器

品牌ratioplast 9327KT、9327KA、9327KV
数量

M27插头、法兰、偶尔器壳体、插件接头、保护帽、螺纹件、电缆密封套、电缆应力释放器
                               简述                                                               零件号                                                  M27系统连接组件M27保护帽

金属保护帽,用于M27插头外壳

9327KT0000002

金属保护帽,用于M27法兰外壳和耦合器外壳 

 

9327KA0000002

M27电缆接头

电缆接头,适用于Ø 5.0 - 9.0 mm电缆

9327KV0012001

电缆接头,适用于Ø 9.0 - 13.0电缆

9327KV0013001

M27电缆应力释放器

Ø5.0 - 9.0 mm电缆软管的光纤电缆应力释放器

9327KF0012001

Ø5.0 - 9.0 mm电缆软管的光纤电缆应力释放器 

9327KF0013001
    沪ICP备08025974号-9
    蝉知6.4.1